freebie.pl

Znajdujesz się w : Katalog Stron WWW - Freebie.pl
 
Nowe dodatki i uaktualnienia
 • Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???
  luzino, pierwszy niezale??ny portal internetowy w gminie luzino,strona stowarzyszenia samorz?dno???.nasze wnioski,pomys??y,artyku??y,luzino
  Jeste??my polsk? organizacj? pozarz?dow?, nie nastawion? na zysk. Dzia??amy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczno??ci r????norodnych form dzia??ania spo??ecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). W tym celu postanowili??my skorzysta? z przys??uguj?cych nam praw i w maju 2005 r. powo??ali??my do ??ycia Stowarzyszenie. Chcemy aby Stowarzyszenie przekszta??ci??o si? w szeroki ruch spo??eczny skupiaj?cy w swoich szeregach mieszka??c??w Gminy Luzino czuj?cych potrzeb? zmian w szeroko rozumianym rozwoju naszej Ma??ej Ojczyzny. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia oraz potrzebuj?cych z naszej strony wsparcia prosimy o kontakt : e-mail: stowarzyszenieluzino@wp.pl
  Celem stowarzyszenia jest:
  1. Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju spo??ecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczeg??lno??ci w ??rodowisku lokalnym i regionalnym.

  2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorz?dno??ci w??r??d spo??ecze??stwa.

  3. Dzia??anie na rzecz zwi?kszenia udzia??u spo??eczno??ci lokalnej w ??yciu publicznym.

  4. Troska o uczciwo??? w ??yciu publicznym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie spotka??, prelekcji, wystaw, koncert??w oraz innych imprez.

  2. Prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej w formie niedochodowej.

  3. Wsp????prac? z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach dzia??ania.

  4. Wyst?powanie z wnioskami i opiniami do w??a??ciwych organ??w administracji pa??stwowej i samorz?dowej.

  5. Mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na w??adze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem dzia??ania Stowarzyszenia.

  6. Udzielanie cz??onkom i mieszka??com porad,wsparcia i pomocy.
 • szkolenie bhp
  Serwis po??wi?cony BHP kt??re jest bardzo wa??ny dla ka??dej od ma??ej do wielkiej firm. Ka??dy pracodawca ma obowi?zek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. Poprzez zmiany organizacyjne d???y si? ci?gle do stworzenia bezpiecznego ??rodowiska pracy. Szkolenia r??wnie?? wp??ywaj? na bezpiecze??stwo temu ustawodawca ka??e szkoli? poprzez szkolenia wst?pne dla nowych pracownik??w i szkolenia okresowe bhp kt??re utrwala wiedz? z zakresu bezpiecze??stwa. Szkolenia instrukta??owe musi si? odby? w miejscu pracy przed rozpocz?ciem pracy. Szkolenia okresowe mo??na odby? nie tylko firmie ale i poza firm? a tak ??e na odleg??o???. Mo??na przez poczt? tradycyjn? jak i elektroniczn?. Najlepsza jest platforma e-learningowa na kt??rej mo??na ciekawie przedstawi? problem przez multimedialne efekty. Szkolenie online jest ta??sze i bardzo elastyczne gdy?? pracownik wykonuje szkolenie w czasie gdy ma czas. Szkolenie zostaje potwierdzone certyfikatem.
 • Remont mieszkania w Gda??sku
  Nasza firma remontowa oferuje Pa??stwu us??ugi wyko??czeniowe na terenie tr??jmiasta i okolic. Oferujemy takie us??ugi jak: prace elektryczne, szpachlowaniremontgdansk@gmail.com, posadzki, murowanie, obsadzanie drzwi, wszelkie prace rozbi??rkowe oraz inne. Strategiczn? kwesti? jest dla nas wykonywanie dla Pa??stwa us??ug remontowych na wysokim poziomie. Zdj?cia z naszych realizacji mo??ecie Pa??stwo znale??? na naszej galerii zdj?? m.in. remont mieszkania w Gdyni. Nasze prace s? ka??dorazowo wykonywane fachowo. Referencje ekipy remontowej s? kluczowym elementem przy wybieraniu firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie przek??adamy na jako??? wykonanych us??ug.
 • CV na zam??wienie
  Profesjonalne pisanie CV na zam??wienie.
  Poszukujesz profesjonalnie zreadagowane CV ?
  Odwiedz na nasza stron? i zapoznaj si? z nasz? ofert?.
  Realizujemy CV na polecenie po polsku oraz Curriculum Vitae po angielsku .
  Bardzo dobre CV to pierwszy krok do oczekiwanej posady.
  Dzi?ki bardzo dobremu Curriculum Vitae osi?gniesz zaproszenie na rozmow? kwalifikacyjn? a nast?pnie prac? kt??r? po???dasz.
  Wi?c je??li Masz k??opoty z u??o??eniem ??yciorysu nawi??? kontak z CV365!
 • Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz
  Stres sta?? si? obecnie nieod???cznym elementem ??ycia wi?kszo??ci z nas. Nara??eni na niego zar??wno w pracy jak i w domu, coraz gorzej cz???ciej cierpimy na zaburzenia snu, nerwice i inne jego nast?pstwa. Jednak istnieje spos??b, aby nauczy? si? skutecznie walczy? ze stresem. Jest to trening EEG Biofeedback, kt??ry polega na uczeniu m??zgu lepszego reagowania w sytuacjach wywo??uj?cych stres. Jest to metoda znana i stosowana na ca??ym ??wiecie przy leczeniu objaw??w wypalenia zawodowego, zaburze?? snu czy depresji. We Wroc??awiu treningiem EEG Biofeedback zajmuje si? neurolog Katarzyna Koncewicz, kt??ra przyjmuje w swoim gabinecie neurologicznym, kt??ry mie??ci si? przy ulicy Pilnikarskiej 15B. Zapraszamy!


Losowe linki
 • Agencja plus-seo
  Interaktywna agencja plus-seo oferuje wszystkim swoim klientom kompleksowe us??ugi z zakresu budowania opinii ich firmy w internecie. W swojej ofercie posiadamy pozycjonowanie stron, us??ug? serm, social media marketing i wiele wi?cej. Do ka??dego klienta podchodzimy w indywidualny i szczeg??lny spos??b. Dobieramy specjaln? strategi? reklamy w internecie, dzi?ki kt??rej mo??na osi?gn?? sukces w sieci. Nie zwlekaj i przekonaj si? ju?? dzi??, co mo??e da? Ci agencja plus-seo.
 • Oboz, kolonie - LEKTOR
  Zapraszamy na kolonie i obozy j?zykowe organizowane przez wroc??awsk? firm? LEKTOR. Zajmujemy si? organizacj? wyjazd??w m??odzie??owych ju?? od ponad dwudziestu lat. Jeste??my firm? godn? zaufania, kt??ra posiada wszystkie niezb?dne zezwolenia oraz akredytacj? kuratorium o??wiaty. Nasze obozy j?zykowe to bardzo dobry spos??b na po???czenie nauki angielskiego lub niemieckiego z wakacyjnym wypoczynkiem. Podczas organizowania wyjazd??w staramy si? zadba? o to, by na naszych podopiecznych czeka??o mn??stwo atrakcji i rozrywek. Zaliczaj? si? do nich kursy windsurfingu, ta??ca a tak??e liczne wycieczki, tak??e zagraniczne. Zapraszamy!
 • Artkatalog.pl - katalog sztuki
  Prawie ka??dy ze spis??w witryn ma za zadanie podwy??szy? notowanie wizyt??wki www. Katalog??w og??lno tematycznych w zakamarkach internetu mo??na znale??? dziesi?tki milion??w. Jednak, najprawdopodobniej najwi?ksze znaczenie posiadaj? spisy tematyczne. Spisy tematyczne s? np. z obszaru firmy, hobby, motoryzacji i wielu wielu innych. Istnieje r??wnie?? spis stron artystycznych. Ka??dy artysta mo??e dorzuci? tutaj w??asn? stron? internetow? i napawa? si? nieustannie wzrastaj?cymi notowaniami swojej strony.
 • Bezpieczny parking przy Lotnisku Modlin
  Park&Fly to bezpieczny parking zlokalizowany zaledwie pi?c kilometr??w od Lotniska Modlin. To nowoczesny parking, kt??ry pomie??ci do trzydziestu aut osobowych. Plac parkingu jest ogrodzony oraz utwardzony. O bezpiecze??stwo zaparkowanych pojazd??w dba zaawansowany system monitoringu po???czony z grup? interwencyjn?. Park&Fly swoim klientom gwarantuje darmowy transfer na lotnisko. A to wszystko w atrakcyjnych cenach, tydzie?? parkingu samochodu osobowego to jedynie 65z??. Propozycja parkingu Park&Fly to jedna z lepszych ofert w okolicy i w??r??d konkurencji. Zam??w miejsce ju?? dzi??!
 • PizzeriaViola
  Jest wiele ciekawych lokali gastronomicznych w Cz?stochowie. Jednak nasz ma to co?? co pozwoli tobie i twoim znajomym przypa??? sobie do gustu. Oferujemy niepowtarzalny klimat, bardzo dobre jedzenie, piwa i alkohole. W naszym lokalu mo??esz zorganizowa? imprez? wg. zapotrzebowania: chrzciny, komunie, jubileusz, imprez? firmow? lub zwyczajnie spotka? si? na randce lub ze znajomymi. Nasza pizzeria dostarcza zam??wienia na wynos, za darmo do pi?ciu kilometr??w od naszej siedziby.