freebie.pl

Znajdujesz się w : Katalog Stron WWW - Freebie.pl
 
Nowe dodatki i uaktualnienia
 • Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???
  luzino, pierwszy niezale??ny portal internetowy w gminie luzino,strona stowarzyszenia samorz?dno???.nasze wnioski,pomys??y,artyku??y,luzino
  Jeste??my polsk? organizacj? pozarz?dow?, nie nastawion? na zysk. Dzia??amy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczno??ci r????norodnych form dzia??ania spo??ecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). W tym celu postanowili??my skorzysta? z przys??uguj?cych nam praw i w maju 2005 r. powo??ali??my do ??ycia Stowarzyszenie. Chcemy aby Stowarzyszenie przekszta??ci??o si? w szeroki ruch spo??eczny skupiaj?cy w swoich szeregach mieszka??c??w Gminy Luzino czuj?cych potrzeb? zmian w szeroko rozumianym rozwoju naszej Ma??ej Ojczyzny. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia oraz potrzebuj?cych z naszej strony wsparcia prosimy o kontakt : e-mail: stowarzyszenieluzino@wp.pl
  Celem stowarzyszenia jest:
  1. Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju spo??ecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczeg??lno??ci w ??rodowisku lokalnym i regionalnym.

  2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorz?dno??ci w??r??d spo??ecze??stwa.

  3. Dzia??anie na rzecz zwi?kszenia udzia??u spo??eczno??ci lokalnej w ??yciu publicznym.

  4. Troska o uczciwo??? w ??yciu publicznym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie spotka??, prelekcji, wystaw, koncert??w oraz innych imprez.

  2. Prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej w formie niedochodowej.

  3. Wsp????prac? z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach dzia??ania.

  4. Wyst?powanie z wnioskami i opiniami do w??a??ciwych organ??w administracji pa??stwowej i samorz?dowej.

  5. Mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na w??adze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem dzia??ania Stowarzyszenia.

  6. Udzielanie cz??onkom i mieszka??com porad,wsparcia i pomocy.
 • szkolenie bhp
  Serwis po??wi?cony BHP kt??re jest bardzo wa??ny dla ka??dej od ma??ej do wielkiej firm. Ka??dy pracodawca ma obowi?zek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. Poprzez zmiany organizacyjne d???y si? ci?gle do stworzenia bezpiecznego ??rodowiska pracy. Szkolenia r??wnie?? wp??ywaj? na bezpiecze??stwo temu ustawodawca ka??e szkoli? poprzez szkolenia wst?pne dla nowych pracownik??w i szkolenia okresowe bhp kt??re utrwala wiedz? z zakresu bezpiecze??stwa. Szkolenia instrukta??owe musi si? odby? w miejscu pracy przed rozpocz?ciem pracy. Szkolenia okresowe mo??na odby? nie tylko firmie ale i poza firm? a tak ??e na odleg??o???. Mo??na przez poczt? tradycyjn? jak i elektroniczn?. Najlepsza jest platforma e-learningowa na kt??rej mo??na ciekawie przedstawi? problem przez multimedialne efekty. Szkolenie online jest ta??sze i bardzo elastyczne gdy?? pracownik wykonuje szkolenie w czasie gdy ma czas. Szkolenie zostaje potwierdzone certyfikatem.
 • Remont mieszkania w Gda??sku
  Nasza firma remontowa oferuje Pa??stwu us??ugi wyko??czeniowe na terenie tr??jmiasta i okolic. Oferujemy takie us??ugi jak: prace elektryczne, szpachlowaniremontgdansk@gmail.com, posadzki, murowanie, obsadzanie drzwi, wszelkie prace rozbi??rkowe oraz inne. Strategiczn? kwesti? jest dla nas wykonywanie dla Pa??stwa us??ug remontowych na wysokim poziomie. Zdj?cia z naszych realizacji mo??ecie Pa??stwo znale??? na naszej galerii zdj?? m.in. remont mieszkania w Gdyni. Nasze prace s? ka??dorazowo wykonywane fachowo. Referencje ekipy remontowej s? kluczowym elementem przy wybieraniu firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie przek??adamy na jako??? wykonanych us??ug.
 • CV na zam??wienie
  Profesjonalne pisanie CV na zam??wienie.
  Poszukujesz profesjonalnie zreadagowane CV ?
  Odwiedz na nasza stron? i zapoznaj si? z nasz? ofert?.
  Realizujemy CV na polecenie po polsku oraz Curriculum Vitae po angielsku .
  Bardzo dobre CV to pierwszy krok do oczekiwanej posady.
  Dzi?ki bardzo dobremu Curriculum Vitae osi?gniesz zaproszenie na rozmow? kwalifikacyjn? a nast?pnie prac? kt??r? po???dasz.
  Wi?c je??li Masz k??opoty z u??o??eniem ??yciorysu nawi??? kontak z CV365!
 • Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz
  Stres sta?? si? obecnie nieod???cznym elementem ??ycia wi?kszo??ci z nas. Nara??eni na niego zar??wno w pracy jak i w domu, coraz gorzej cz???ciej cierpimy na zaburzenia snu, nerwice i inne jego nast?pstwa. Jednak istnieje spos??b, aby nauczy? si? skutecznie walczy? ze stresem. Jest to trening EEG Biofeedback, kt??ry polega na uczeniu m??zgu lepszego reagowania w sytuacjach wywo??uj?cych stres. Jest to metoda znana i stosowana na ca??ym ??wiecie przy leczeniu objaw??w wypalenia zawodowego, zaburze?? snu czy depresji. We Wroc??awiu treningiem EEG Biofeedback zajmuje si? neurolog Katarzyna Koncewicz, kt??ra przyjmuje w swoim gabinecie neurologicznym, kt??ry mie??ci si? przy ulicy Pilnikarskiej 15B. Zapraszamy!


Losowe linki
 • Atrakcyjna agroturystyka w mazowieckim
  Zarembowo to stworzone na bazie starodawnego gospodarstwa siedlisko po??o??one kilka kilometr??w od Nasielska. Zarembowo oferuj? agroturystyk? w wojew??dztwie mazowieckim. Dla swoich go??ci zosta??a odnowiona i przygotowana do noclegu prawdziwa, staropolska chata. Akcenty wystroju pozwalaj? si? przenie??? w magiczny ??wiat starodawnej wsi. W ofercie, Zarembowo posiada tak??e organizacj? imprez okoliczno??ciowych, specjalnie wzniesiona grill chata wraz z wbudowan? saun? dostarczy niezapomnianych wspomnie??. Zarembowo to tak??e kompleksowy pensjonat dla koni. Zwierz?ta maj? zapewnion? profesjonaln? opiek?, s? wyprowadzane na padoki oraz wypasane na ogrodzonych, w??asnych pastwiskach. Wszystko to, czego potrzebuj?. Zarembowo zaprasza do odwiedzin i sp?dzenia z rodzin? wspania??ych chwil silnie zwi?zanych z pi?knem przyrody.
 • depilacja woskiem krak??w
  Szukasz najlepszego gabinetu kt??ry oferuj? zabiegi depilacji woskiem w Krakowie? Gabinet Dream-Factory na ul. Micha??owskiego 4 czeka w??asnie na Ciebie.Posiadaj? oni szeroki zakres us??ug kosmetycznych od depilacji, makija??u, mikrodermabrazji, manicure hybrydowego czy przed??u??ania rz?s.Szeroko wykwalifikowani pracownicy oraz specjalistyczny sprz?t sprawia ze Twoje problemy znikn? w mgnieniu oka.Gabinet cieszy si? bardzo dobr? opinia w??r??d mieszka??c??w Krakowa jak i okolic.Serdecznie Zapraszamy.
 • Andy-Fashion - odzie?? sk??rzana, kurtki sk??rzane
  Andy-Fashion jest renomowanym producentem ekskluzywnej odzie??y sk??rzanej. Nasza oferta obejmuje: kurtki sk??rzane, p??aszcze sk??rzane, eleganckie marynarki, spodnie sk??zane, sp??dnice sk??zane, lekkie i mi?kkie ko??uchy, wyszukane futra naturalne oraz galanteria sk??rzana. Nasze salony znajdziesz w ?odzi, Wroc??awiu i na Ptak Rzg??w. U??yte surowce s? to g????wnie bardzo dobrej jako??ci sk??ry jagni?ce o r????norodnym wyko??czeniu, sprowadzone z W??och i Hiszpanii.
  Wysoka jako??? sk??r, eleganckie obszycia z naturalnych futer, najnowsze kroje i precyzyjne wyko??czenie tworz? wyroby oryginalne i niepowtarzalne.
 • Dentysta Wroc??aw - Artident
  Zapraszamy na stron? wroc??awskiej kliniki stomatologicznej ARTIDENT. Naszym pacjentom ??wiadczymy us??ugi zwi?zane z leczeniem stomatologicznym, ortodontycznym i protetycznym. Nasza oferta obejmuje miedzy innymi: zak??adanie aparat??w ortodontycznych, leczenie kana??owe pod mikroskopem, wybielanie z?b??w, implanty, korony porcelanowe i wiele innych. Bardzo wa??ny dla nas jest komfort ka??dego pacjenta i dlatego staramy si? aby ka??da wizyta w naszym gabinecie by??a przyjemna. Siedziba klinki stomatologicznej ARTIDENT mie??ci si? w centrum Wroc??awia, przy ulicy Kard. Stefana Wyszy??skiego 144. Aby w pe??ni zapozna? si? nasz? ofert? zapraszamy na nasza stron?!
 • Love my dress | Blog o sukniach ??lubnych
  Blog Love my dress to miejsce, w kt??rym przysz??e panny m??ode dowiedz? si? absolutnie wszystkiego na temat najnowszych trend??w w sukniach ??lubnych, w sukniach dla druhen oraz w sukniach dla ??wiadkowych. Dodatkowo znajdziecie tutaj mn??stwo pomys????w na dodatki ??lubne: fryzury, bi??uteria, bukiety ??lubne, welony, buty ??lubne i wiele wi?cej! Na blogu znajduj? si? zdj?cia, porady i inspiracje na ten wyj?tkowy dzie?? w waszym ??yciu. Serdecznie Was zapraszamy!