freebie.pl

Znajdujesz się w : Katalog Stron WWW - Freebie.pl
 
Nowe dodatki i uaktualnienia
 • Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???
  luzino, pierwszy niezale??ny portal internetowy w gminie luzino,strona stowarzyszenia samorz?dno???.nasze wnioski,pomys??y,artyku??y,luzino
  Jeste??my polsk? organizacj? pozarz?dow?, nie nastawion? na zysk. Dzia??amy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczno??ci r????norodnych form dzia??ania spo??ecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). W tym celu postanowili??my skorzysta? z przys??uguj?cych nam praw i w maju 2005 r. powo??ali??my do ??ycia Stowarzyszenie. Chcemy aby Stowarzyszenie przekszta??ci??o si? w szeroki ruch spo??eczny skupiaj?cy w swoich szeregach mieszka??c??w Gminy Luzino czuj?cych potrzeb? zmian w szeroko rozumianym rozwoju naszej Ma??ej Ojczyzny. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia oraz potrzebuj?cych z naszej strony wsparcia prosimy o kontakt : e-mail: stowarzyszenieluzino@wp.pl
  Celem stowarzyszenia jest:
  1. Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju spo??ecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczeg??lno??ci w ??rodowisku lokalnym i regionalnym.

  2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorz?dno??ci w??r??d spo??ecze??stwa.

  3. Dzia??anie na rzecz zwi?kszenia udzia??u spo??eczno??ci lokalnej w ??yciu publicznym.

  4. Troska o uczciwo??? w ??yciu publicznym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie spotka??, prelekcji, wystaw, koncert??w oraz innych imprez.

  2. Prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej w formie niedochodowej.

  3. Wsp????prac? z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach dzia??ania.

  4. Wyst?powanie z wnioskami i opiniami do w??a??ciwych organ??w administracji pa??stwowej i samorz?dowej.

  5. Mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na w??adze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem dzia??ania Stowarzyszenia.

  6. Udzielanie cz??onkom i mieszka??com porad,wsparcia i pomocy.
 • szkolenie bhp
  Serwis po??wi?cony BHP kt??re jest bardzo wa??ny dla ka??dej od ma??ej do wielkiej firm. Ka??dy pracodawca ma obowi?zek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. Poprzez zmiany organizacyjne d???y si? ci?gle do stworzenia bezpiecznego ??rodowiska pracy. Szkolenia r??wnie?? wp??ywaj? na bezpiecze??stwo temu ustawodawca ka??e szkoli? poprzez szkolenia wst?pne dla nowych pracownik??w i szkolenia okresowe bhp kt??re utrwala wiedz? z zakresu bezpiecze??stwa. Szkolenia instrukta??owe musi si? odby? w miejscu pracy przed rozpocz?ciem pracy. Szkolenia okresowe mo??na odby? nie tylko firmie ale i poza firm? a tak ??e na odleg??o???. Mo??na przez poczt? tradycyjn? jak i elektroniczn?. Najlepsza jest platforma e-learningowa na kt??rej mo??na ciekawie przedstawi? problem przez multimedialne efekty. Szkolenie online jest ta??sze i bardzo elastyczne gdy?? pracownik wykonuje szkolenie w czasie gdy ma czas. Szkolenie zostaje potwierdzone certyfikatem.
 • Remont mieszkania w Gda??sku
  Nasza firma remontowa oferuje Pa??stwu us??ugi wyko??czeniowe na terenie tr??jmiasta i okolic. Oferujemy takie us??ugi jak: prace elektryczne, szpachlowaniremontgdansk@gmail.com, posadzki, murowanie, obsadzanie drzwi, wszelkie prace rozbi??rkowe oraz inne. Strategiczn? kwesti? jest dla nas wykonywanie dla Pa??stwa us??ug remontowych na wysokim poziomie. Zdj?cia z naszych realizacji mo??ecie Pa??stwo znale??? na naszej galerii zdj?? m.in. remont mieszkania w Gdyni. Nasze prace s? ka??dorazowo wykonywane fachowo. Referencje ekipy remontowej s? kluczowym elementem przy wybieraniu firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie przek??adamy na jako??? wykonanych us??ug.
 • CV na zam??wienie
  Profesjonalne pisanie CV na zam??wienie.
  Poszukujesz profesjonalnie zreadagowane CV ?
  Odwiedz na nasza stron? i zapoznaj si? z nasz? ofert?.
  Realizujemy CV na polecenie po polsku oraz Curriculum Vitae po angielsku .
  Bardzo dobre CV to pierwszy krok do oczekiwanej posady.
  Dzi?ki bardzo dobremu Curriculum Vitae osi?gniesz zaproszenie na rozmow? kwalifikacyjn? a nast?pnie prac? kt??r? po???dasz.
  Wi?c je??li Masz k??opoty z u??o??eniem ??yciorysu nawi??? kontak z CV365!
 • Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz
  Stres sta?? si? obecnie nieod???cznym elementem ??ycia wi?kszo??ci z nas. Nara??eni na niego zar??wno w pracy jak i w domu, coraz gorzej cz???ciej cierpimy na zaburzenia snu, nerwice i inne jego nast?pstwa. Jednak istnieje spos??b, aby nauczy? si? skutecznie walczy? ze stresem. Jest to trening EEG Biofeedback, kt??ry polega na uczeniu m??zgu lepszego reagowania w sytuacjach wywo??uj?cych stres. Jest to metoda znana i stosowana na ca??ym ??wiecie przy leczeniu objaw??w wypalenia zawodowego, zaburze?? snu czy depresji. We Wroc??awiu treningiem EEG Biofeedback zajmuje si? neurolog Katarzyna Koncewicz, kt??ra przyjmuje w swoim gabinecie neurologicznym, kt??ry mie??ci si? przy ulicy Pilnikarskiej 15B. Zapraszamy!


Losowe linki
 • T??umaczenia przysi?g??e Wroc??aw - LEKTOR
  Zapraszamy na stron? wroc??awskiego biura t??umacze?? LEKTOR. Na rynku t??umacze?? dzia??amy ju?? od 1990 roku, mamy wi?c du??e do??wiadczenie w tej dziedzinie. Nasza oferta to t??umaczenia zwyk??e i specjalistyczne z nast?puj?cych j?zyk??w: angielski, niemiecki, w??oski, hiszpa??ski, rosyjski, ukrai??ski,czeski, s??owacki i wiele innych. Poza tym w zakres ??wiadczonych przez nas us??ug wchodz? t??umaczenia przysi?g??e z j?zyka angielskiego i niemieckiego. Swoj? ofert? kierujemy zar??wno do firm jak i do os??b prywatnych. To co odr????nia nasz od konkurencji to terminowo???, szybki czas realizacji zlece??, bardzo du??a liczba t??umaczonych j?zyk??w oraz atrakcyjne ceny. Zlecenia przyjmujemy tak??e online. Zapraszamy!
 • Regionalny zbi??r firm i instytucji
  Nasz uporz?dkowany lokalny zbi??r stron firm, instytucji oraz prywatnych, zaprasza do zg??aszania nowych wpis??w. Nasz zbi??r istnieje nieprzerwanie od ponad 8 lat i posiada sta??y stabilny od 5 lat page rank nadany mu przez wuja Google. Tak wi?c nie zwlekaj i dodawaj wpisy zanim, wprowadzimy op??aty za moderacj?. Pami?ta? r??wnie?? nale??y i?? nasz zbi??r wymaga dodawania stron wy???cznie z unikalnym opisem tre??ci i jest to przez nas bardzo surowo egzekwowany wym??g.
 • relaXmarket - Podr????uj z rabatem.
  Portal turystyczny Relaxmarket i jednocze??nie sklep internetowy z atrakcyjnymi zni??kami. Zajmujemy si? promocj? turystyki na S??owacji, w Polsce oraz W?grzech. Z naszymi kuponami rabatowymi otrzymasz rabat do wybranych o??rodk??w rekreacyjnych. G????wnie skupiamy si? i promujemy baseny termalne, aquaparki, uzdrowiska oraz hotele wellness & spa. Zapraszamy do zapoznania si? z aktualn? ofert? i oszcz?dzaj z nami. Mo??esz uzyska? zni??k? a?? do 50% na bilety wst?pu lub zakwaterowanie.
 • Czapki
  Ten sklep internetowy istnieje w sieci ju?? kilkana??cie lat. Z powodzeniem zajmuje si? sprzeda??? czapek na ka??d? por? roku. Posiada sta??? grup? klient??w i do??? niskie ceny jak na ten rynek. Na stronie internetowej znajdziemy podzia?? na r????ne kategorie, a tak??e kolory i fasony. Do wszystkich czapek dodajemy ma??e dodatki zupe??nie za darmo. Wejd?? i przekonaj si? sam jak proste potrafi? by? zakupy w naszym sklepie. Gwarantujemy, ??e z pewno??ci? si? nie zawiedziesz na naszych produktach i b?d? Ci? skutecznie chroni??y przed zimnem.
 • Stomatologia dzieci?ca Wroc??aw - Artident
  Od pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym zale??y czy dziecko b?dzie p????niej ch?tnie leczy??o z?bki, czy te?? zacznie si? takich wizyt obawia?. Dlatego we wroc??awskiej klinice stomatologicznej Artident staramy si? by pierwsza wizyta przebiega??a w przyjaznej i lu??nej atmosferze. ??czymy nauk? o dbaniu o z?bki z zabaw?, tak aby mali pacjenci sami chcieli wyleczy? swoje z?by i ch?tnie p????niej wr??cili na nast?pne wizyty. Aby oswoi? dziecko z konieczno??ci? wizyty w gabinecie stomatologicznym zapraszamy na nasz? stron?. Znajduj? si? tam gry, kt??re w tym pomog?. Siedziba naszego gabinetu mie??ci si? przy ulicy Kard. Stefana Wyszy??skiego 144. Zapraszamy!