freebie.pl

Znajdujesz się w : Najpopularniejsze

Najpopularniejsze

Malowanie Warszawa

Malowanie Warszawa

opinie

ocena

Je??li musisz zmieni? wn?trze swojego mieszkania, sprawi? by by??o wspania??e jak kiedy??, by odzyska??o pi?kny blask wybierz nowoczesny remont. To fachowa ekipa pe??na fachowo??ci kt??ra w szybkim czasie zajmie si? Twoim domem.

W naszej grupie jest z nami glazurnik , gipsiarz, hydraulik, parkieciarz. Wykonujemy remonty od A do Z. Wykonujemy g??adzie gipsowe, zabudowy karton gips, uk??adamy panele, wykonujemy malowanie. Zapewniamy gratisow? wycen?, zapewniamy transport materia????w ze sklepu wprost do Twojego mieszkania. Z nami odmienisz wn?trze mieszkania ju?? teraz. Ju?? teraz wiesz kto wykona remont mieszkania.

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Budownictwo
Strony Regionalne : Mazowieckie
Dom i Ogr??d : Remonty

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 17 Ocena: 3.00 Głosów: 2

 

EKONOMIST Sp. z o.o. S.k.

EKONOMIST Sp. z o.o. S.k.

opinie

ocena

Sp????ka Ekonomist zosta??a za??o??ona w 1991 roku oferuj?c us??ugi kompleksowej obs??ugi ksi?gowo - podatkowej firm.
Od innych biur rachunkowych odr????nia nas to, ??e zakres oferowanych przez nas us??ug znacznie si? od nich wyr????nia ?? opr??cz wykonywania typowych us??ug ksi?gowych jeste??my dla naszych klient??w rzetelnym partnerem w biznesie, kt??ry pomaga rozwi?za? problemy finansowe oraz wspiera w rozwoju firmy. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres us??ug z dziedziny przeprowadzania audyt??w ?? sprawozda?? finansowych, bada?? bilansu, itp. Zapewniamy tak??e profesjonalne doradztwo finansowo ?? ksi?gowe oraz doradztwo podatkowe.
Pe??na oferta naszej firmy Ekonomist udost?pnia nasza strona internetowa, na kt??r? serdecznie zapraszamy.

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Biura rachunkowe
Biznes i Ekonomia : Doradztwo finansowe
Biznes i Ekonomia : Rachunkowo???

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Ogrodzenia Sosnowiec

Ogrodzenia Sosnowiec

opinie

ocena

Profil firmy obejmuje szroki asortyment ogrodzen r????nego typu od prostych ogrodze?? panelowych poprzez ogrodzenia stalowe do kutych w???cznie. Ka??dy dost?pny kolor RAL wraz z nietypowymi rodzajami lakier??w proszkowych takich jak m??otkowy b?d?? ca??kowicie matowy. Do obs??ugi ogrodze?? proponujemy tak??e automatyk? bramow? renomowanych firm takich jak Life, Beninca, Nice, kt??re pozwalaj? uruchomi? w spos??b automatyczny ka??dy zamontowany rodzaj bramy. Nasze us??ugi zaczynami od rozmowy i wst?pnej wyceny po kt??rej nast?puje dok??adny pomiar wraz z wycen? ostateczn?. Mo??liwy jest monta?? zakupionych produkt??w oraz ich p????niejsze serwisowanie.

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Budownictwo
Dom i Ogr??d : Bramy i ogrodzenia
Firmy i Us??ugi : Automatyka

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 2 Ocena: 1.00 Głosów: 1

 

CV na zam??wienie

CV na zam??wienie

opinie

ocena

Profesjonalne pisanie CV na zam??wienie.
Poszukujesz profesjonalnie zreadagowane CV ?
Odwiedz na nasza stron? i zapoznaj si? z nasz? ofert?.
Realizujemy CV na polecenie po polsku oraz Curriculum Vitae po angielsku .
Bardzo dobre CV to pierwszy krok do oczekiwanej posady.
Dzi?ki bardzo dobremu Curriculum Vitae osi?gniesz zaproszenie na rozmow? kwalifikacyjn? a nast?pnie prac? kt??r? po???dasz.
Wi?c je??li Masz k??opoty z u??o??eniem ??yciorysu nawi??? kontak z CV365!

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Doradztwo

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Remont mieszkania w Gda??sku

Remont mieszkania w Gda??sku

opinie

ocena

Nasza firma remontowa oferuje Pa??stwu us??ugi wyko??czeniowe na terenie tr??jmiasta i okolic. Oferujemy takie us??ugi jak: prace elektryczne, szpachlowaniremontgdansk@gmail.com, posadzki, murowanie, obsadzanie drzwi, wszelkie prace rozbi??rkowe oraz inne. Strategiczn? kwesti? jest dla nas wykonywanie dla Pa??stwa us??ug remontowych na wysokim poziomie. Zdj?cia z naszych realizacji mo??ecie Pa??stwo znale??? na naszej galerii zdj?? m.in. remont mieszkania w Gdyni. Nasze prace s? ka??dorazowo wykonywane fachowo. Referencje ekipy remontowej s? kluczowym elementem przy wybieraniu firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie przek??adamy na jako??? wykonanych us??ug.

Kategorie:

Dom i Ogr??d : Remonty

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 7 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

szkolenie bhp

szkolenie bhp

opinie

ocena

Serwis po??wi?cony BHP kt??re jest bardzo wa??ny dla ka??dej od ma??ej do wielkiej firm. Ka??dy pracodawca ma obowi?zek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. Poprzez zmiany organizacyjne d???y si? ci?gle do stworzenia bezpiecznego ??rodowiska pracy. Szkolenia r??wnie?? wp??ywaj? na bezpiecze??stwo temu ustawodawca ka??e szkoli? poprzez szkolenia wst?pne dla nowych pracownik??w i szkolenia okresowe bhp kt??re utrwala wiedz? z zakresu bezpiecze??stwa. Szkolenia instrukta??owe musi si? odby? w miejscu pracy przed rozpocz?ciem pracy. Szkolenia okresowe mo??na odby? nie tylko firmie ale i poza firm? a tak ??e na odleg??o???. Mo??na przez poczt? tradycyjn? jak i elektroniczn?. Najlepsza jest platforma e-learningowa na kt??rej mo??na ciekawie przedstawi? problem przez multimedialne efekty. Szkolenie online jest ta??sze i bardzo elastyczne gdy?? pracownik wykonuje szkolenie w czasie gdy ma czas. Szkolenie zostaje potwierdzone certyfikatem.

Kategorie:

Edukacja i Nauka : Szkolenia
Edukacja i Nauka : Serwisy edukacyjne
Biznes i Ekonomia : Ebiznes

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 23 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Warto??ciowe szkolenia dla Firm

Warto??ciowe szkolenia dla Firm

opinie

ocena

SuccessStory to profesjonalne i indywidualnie przygotowywane szkolenia dla przedsi?biorstw. Dzi?ki nim wszyscy uczestnicy staj? si? znacznie bardziej efektywni, a kierownicy kszta??tuj? i rozwijaj? zdolno??ci przyw??dcze. Zajmujemy si? zarz?dzaniem projektami, organizujemy szkolenia mened??erskie, zapewniamy coaching i doradztwo. Sprawd?? sam jak nasze treningi z technik sprzeda??y i motywowania podw??adnych pomagaj? w osi?ganiu wymiernych rezultat??w najwi?kszym rodzimym korporacjom od kilkunastu lat! Zacznij sukcesy z Success Story ju?? dzi??!

Kategorie:

Edukacja i Nauka : Kursy i szkolenia
Edukacja i Nauka : Szkolenia

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 11 Ocena: 3.67 Głosów: 3

 

Przeprowadzki Gdynia

Przeprowadzki Gdynia

opinie

ocena

Posiadaj?c szerokie zaplecze meblowoz??w ci???arowych z kubatur? skrzyni ??adunkowej do trzydziestu siedmiu m sze??ciennych jeste??my w stanie wykonywa? po kilka przeprowadzek dziennie . W naszej nowej lokacji jak? jest oddzia?? Przeprowadzki Rumia realizujemy kilka relokacji tygodniowo gdy?? w przypadku do Gdyni jest to o sporo mniejsze miasto lecz jest z przysz??o??ci? oraz bardzo rozwojowe . Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi us??ugami transportu.

Kategorie:

Firmy i Us??ugi : przeprowadzki
Firmy i Us??ugi : Transport
Firmy i Us??ugi : Us??ugi

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 5

 

Andy-Fashion - odzie?? sk??rzana, kurtki sk??rzane

Andy-Fashion - odzie?? sk??rzana, kurtki sk??rzane

opinie

ocena

Andy-Fashion jest renomowanym producentem ekskluzywnej odzie??y sk??rzanej. Nasza oferta obejmuje: kurtki sk??rzane, p??aszcze sk??rzane, eleganckie marynarki, spodnie sk??zane, sp??dnice sk??zane, lekkie i mi?kkie ko??uchy, wyszukane futra naturalne oraz galanteria sk??rzana. Nasze salony znajdziesz w ?odzi, Wroc??awiu i na Ptak Rzg??w. U??yte surowce s? to g????wnie bardzo dobrej jako??ci sk??ry jagni?ce o r????norodnym wyko??czeniu, sprowadzone z W??och i Hiszpanii.
Wysoka jako??? sk??r, eleganckie obszycia z naturalnych futer, najnowsze kroje i precyzyjne wyko??czenie tworz? wyroby oryginalne i niepowtarzalne.

Kategorie:

Firmy i Us??ugi : Odzie??

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

Profesjonalny astrolog Katarzyna Po??udniak

Profesjonalny astrolog Katarzyna Po??udniak

opinie

ocena

Katarzyna Po??udniak to ceniony astrolog, kt??ry zajmuje si? uk??adaniem horoskopu od ponad pi?tnastu lat. Przez ca??y ten czas mia??a przyjemno??? wsp????pracowa? z wieloma znanymi i popularnymi czasopismami. Zdobyte przez ten czas do??wiadczenie pozwala dok??adniej pozna? przysz??o??? i przygotowa? si? na nadchodz?ce zmiany. W ofercie znajduje si? r??wnie?? uk??adanie kart tarota, horoskop urodzeniowy, prognostyczny, partnerski czy biznesowy. Katarzyna Po??udniak zaprasza na spotkanie, podczas kt??rego zostanie om??wiony horoskop indywidualny oraz przedstawione odpowiedzi na pytania dotycz?ce najbli??szej przysz??o??ci. Zaufaj profesjonalistce, um??w si? na spotkanie z utalentowanym astrologiem. Katarzyna Po??udniak Zaprasza!

Kategorie:

Hobby i Rozrywka : Ezoteryka

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 17 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

M??odzie??owe Mistrzostwa ?wiata w warcabach M??awa

M??odzie??owe Mistrzostwa ?wiata w warcabach M??awa

opinie

ocena

Oficjalna strona M??odzie??owych Mistrzostw ?wiata w warcabach 64-polowych rozgrywanych w M??awie w dniach 23-30 sierpnia 2009 roku. W turnieju udzia?? wzi???o 110 zawodnik??w z 16 kraj??w. Do??? liczn? grup? stanowili warcabi??ci naszego kraju.
Na stronie mistrzostw http://www.mlawa2009.pl dost?pne s? m.in. informacje o mistrzostwach, aktualno??ci, komplet wynik??w, zapisy partii, bogate galerie zdj??, podzi?kowania, filmy z mistrzostw, reporta??e. Zapraszamy.

Kategorie:

Hobby i Rozrywka : Hobby

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

WPdesk.pl - wtyczki do WooCommerce

WPdesk.pl - wtyczki do WooCommerce

opinie

ocena

Wraz z rozwojem internetu w Polsce zwi?ksza si? zapotrzebowanie na sklepy internetowe. Jednym z najprostszych rozwi?za?? w przypadku ch?ci posiadania w??asnego sklepu internetowego jest zrobienie go na WordPressie a konkretnie na wtyczce WooCommerce, kt??ra s??u??y do zamiany tego CMSa w pe??nosprawny sklep. Nasza witryna - WPdesk - jest miejscem gdzie znajdziesz du??o interesuj?cych dodatk??w do tej popularnej wtyczki. Nasz zesp???? udost?pnia du??o rozwi?za?? do WooCommerce, mi?dzy innymi wtyczki integruj?ce WooCommerce z systemami p??atno??ci, takimi jak Payu czy Transferuj.pl.

Kategorie:

Internet i Komputery : Oprogramowanie

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 20 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Pozycjonowanie stron internetowych

Pozycjonowanie stron internetowych

opinie

ocena

Pozycjonowanie stron w Google zdobywa coraz wi?ksz? popularno???. Nie warto jednak tego robi? na w??asn? r?k?, je??eli nie ma si? o tym poj?cia. Niew??a??ciwe pozycjonowanie mo??e bowiem doprowadzi? do nieprzyjemnych spadk??w pozycji, a nawet na??o??enia kar przez Google.

Decyduj?c si? na pomoc specjalist??w, warto wzi?? pod uwag? agencj? TopMaker.pl. Doskona??y kontakt z klientem i wsp??lnie opracowana strategia SEO pomaga unikn?? niepotrzebnych problem??w i konsekwentnie d???y? do celu, jakim jest zwi?kszenie zysk??w z pozycjonowanej strony.

Kategorie:

Internet i Komputery : Pozycjonowanie
Firmy i Us??ugi : Agencje interaktywne
Internet i Komputery : Tworzenie stron

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 14 Ocena: 5.00 Głosów: 3

 

Nt2

Nt2

opinie

ocena

Dodaj wpis firmy lub strony do katalogu stron Nt2. Katalog jest darmowy i moderowany. Przyjmowane s? tylko unikalne wpisy. Mo??na do niego dodawa? zar??wno strony jak i podstrony. Nie u??ywajcie samych s????w kluczowych jako anchor tekst??w do opisywania link??w (dopuszczam Brand, Brand+s??owo kluczowe, brak anchoru). Minimalna d??ugo??? wpisu to 300 znak??w. Nie wolno wstawia? link??w do tekstu wpisu. W tytule wpisu mo??na wpisa? jaki?? sensowny tytu?? do pi??dziesi?ciu znak??w.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalog stron
Internet i Komputery : Katalogi tematyczne
Internet i Komputery : Katalogi firm

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 8 Ocena: 4.17 Głosów: 6

 

Love my dress | Blog o sukniach ??lubnych

Love my dress | Blog o sukniach ??lubnych

opinie

ocena

Blog Love my dress to miejsce, w kt??rym przysz??e panny m??ode dowiedz? si? absolutnie wszystkiego na temat najnowszych trend??w w sukniach ??lubnych, w sukniach dla druhen oraz w sukniach dla ??wiadkowych. Dodatkowo znajdziecie tutaj mn??stwo pomys????w na dodatki ??lubne: fryzury, bi??uteria, bukiety ??lubne, welony, buty ??lubne i wiele wi?cej! Na blogu znajduj? si? zdj?cia, porady i inspiracje na ten wyj?tkowy dzie?? w waszym ??yciu. Serdecznie Was zapraszamy!

Kategorie:

Internet i Komputery : Blogi
Prawo i Spo??ecze??stwo : ?lub i Wesele

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

Sklep internetowy Wicherok.com sprzeda?? multikod??w

Sklep internetowy Wicherok.com sprzeda?? multikod??w

opinie

ocena

Sklep internetowy Wicherok oferuje wszystkim osobom zainteresowanym reklam? w katalogach stron, mo??liwo??? zakupu multikodu do katalog??w grupy Wicherok. Aktualnie nasza grupa posiada 7 aktywnych katalog??w stron opartych na mocno zmodyfikowanym skrypcie katalog??w PKSI. W planach mamy stworzenie dodatkowo kilku grup katalog??w tematycznych z dziedziny turystyki, informatyki, budownictwa, motoryzacji oraz kilku innych nisz rynkowych. Ka??dy nasz katalog stron wyr????nia to i?? posiada w??asn? unikaln? sk??rk? i k??adziemy maksymalny nacisk na unikalno??? poszczeg??lnych element??w co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie wa??ne.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalog stron
Sklepy Online
Internet i Komputery : Pozycjonowanie

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

Oferta pozycjonowania stron firmy liderseo

Oferta pozycjonowania stron firmy liderseo

opinie

ocena

Firma liderseo oferuje ju?? od 3 lat us??ugi reklamowania firm w internecie poprzez pozycjonowanie ich na popularne frazy w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych jakimi s? Google i Bing. Opr??cz pozycjonowania stron w Google oraz Bingu firma nasza oferuje kompleksowe us??ugi polegaj?ce na obs??udze stron internetowych naszych klient??w zaczynaj?c na rejestracji domeny i zapewnieniu ,a hostingu ko??cz?c na wdro??eniu projektu gotowej strony i rozreklamowania jej w sieci.

Kategorie:

Internet i Komputery : Pozycjonowanie

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Regionalny zbi??r firm i instytucji

Regionalny zbi??r firm i instytucji

opinie

ocena

Nasz uporz?dkowany lokalny zbi??r stron firm, instytucji oraz prywatnych, zaprasza do zg??aszania nowych wpis??w. Nasz zbi??r istnieje nieprzerwanie od ponad 8 lat i posiada sta??y stabilny od 5 lat page rank nadany mu przez wuja Google. Tak wi?c nie zwlekaj i dodawaj wpisy zanim, wprowadzimy op??aty za moderacj?. Pami?ta? r??wnie?? nale??y i?? nasz zbi??r wymaga dodawania stron wy???cznie z unikalnym opisem tre??ci i jest to przez nas bardzo surowo egzekwowany wym??g.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalogi tematyczne
Internet i Komputery : Katalogi firm
Internet i Komputery : Katalog stron

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

Tworzenie Stron WWW ?l?sk

Tworzenie Stron WWW ?l?sk

opinie

ocena

Profesjonalne tworzenie stron internetowych na ?l?sku. Oferujemy kompleksowe us??ugi programistyczne w j?zykach PHP, JAVA, HTML. Tworzymy dedykowane aplikacje internetowe, systemy zarz?dzania tre??ci?, aplikacje na systemy mobilne Android. Zajmujemy si? tak??e administracj? serwer??w Linux. Wszystkie oferowane przez nas us??ugi s? profesjonaln? prac? os??b znaj?cych si? na tym co robi?. Do ka??dego projektu podchodzimy inaczej, stawiaj?c sobie nowe cele i wyzwania.

Kategorie:

Internet i Komputery : Tworzenie stron
Internet i Komputery : Oprogramowanie
Internet i Komputery : Projektowanie stron

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???

Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???

opinie

ocena

luzino, pierwszy niezale??ny portal internetowy w gminie luzino,strona stowarzyszenia samorz?dno???.nasze wnioski,pomys??y,artyku??y,luzino
Jeste??my polsk? organizacj? pozarz?dow?, nie nastawion? na zysk. Dzia??amy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczno??ci r????norodnych form dzia??ania spo??ecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). W tym celu postanowili??my skorzysta? z przys??uguj?cych nam praw i w maju 2005 r. powo??ali??my do ??ycia Stowarzyszenie. Chcemy aby Stowarzyszenie przekszta??ci??o si? w szeroki ruch spo??eczny skupiaj?cy w swoich szeregach mieszka??c??w Gminy Luzino czuj?cych potrzeb? zmian w szeroko rozumianym rozwoju naszej Ma??ej Ojczyzny. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia oraz potrzebuj?cych z naszej strony wsparcia prosimy o kontakt : e-mail: stowarzyszenieluzino@wp.pl
Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju spo??ecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczeg??lno??ci w ??rodowisku lokalnym i regionalnym.

2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorz?dno??ci w??r??d spo??ecze??stwa.

3. Dzia??anie na rzecz zwi?kszenia udzia??u spo??eczno??ci lokalnej w ??yciu publicznym.

4. Troska o uczciwo??? w ??yciu publicznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotka??, prelekcji, wystaw, koncert??w oraz innych imprez.

2. Prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej w formie niedochodowej.

3. Wsp????prac? z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach dzia??ania.

4. Wyst?powanie z wnioskami i opiniami do w??a??ciwych organ??w administracji pa??stwowej i samorz?dowej.

5. Mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na w??adze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem dzia??ania Stowarzyszenia.

6. Udzielanie cz??onkom i mieszka??com porad,wsparcia i pomocy.

Kategorie:

Prawo i Spo??ecze??stwo : Organizacje

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 28 Ocena: 4.50 Głosów: 2

 

Damska bielizna nocna

Damska bielizna nocna

opinie

ocena

W sieci znale??? mo??na wiele r????nych sklep??w z bielizn? damsk?. Wi?kszo??? z nich nie oferuje jednak nic specjalnego. Wszystkie sklepy maj? bowiem te same artyku??y, tych samych producent??w. Studio Eva to wyj?tkowy sklep internetowy stworzony przy zak??adzie krawieckim o tej samej nazwie. Dzi?ki temu w ofercie sklepu znale??? mo??na tylko wyj?tkow? bielizn?, zaprojektowan? i wykonan? przez niezwykle uzdolnion? projektantk? - Ew? Jaroszewicz. Dzi?ki indywidualnym projektom oraz szczeg??lnej staranno??ci, oferowana bielizna nocna prezentuje najwy??sz? jako???, styl i oryginalny fason.

Kategorie:

Sklepy Online : Bielizna
Firmy i Us??ugi : Odzie??
Sklepy Online : Odzie?? i obuwie

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 11 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

felgi

felgi

opinie

ocena

Nadchodz?ca jesie?? to najlepszy moment by pomy??le? o drugim komplecie k???? na zim?. Tendencja w naszym kraju jest taka, ??e posiadmy tylko jeden komplet felg i zmieniamy tylko opony w zale??no??ci od pory roku. Ile jednak mo??na zaoszcz?dzi? czasu i pieni?dzy inwestuj?c jednorazowo w drugi komplet felg. W tedy zmieniamy sobie ko??a we w??asnym zakresie nie wydaj?c pieni?dzy i nie wyczekuj?c w kolejce do zak??adu wulkanizacyjnego. Wygoda i oszcz?dno???. Felgi stalowe kupisz w dobych cenach w naszym sklepie opon-market.pl

Kategorie:

Sklepy Online : Cz???ci motoryzacyjne
Internet i Komputery : Sklepy internetowe

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

?y??wy

?y??wy

opinie

ocena

?y??wy, kt??re znajduj? si? w naszym sklepie internetowym s? wykonane tylko z solidnych materia????w. Ich cena jest wysoka, poniewa?? jest to sprz?t najwy??szej klasy. Stworzony zar??wno dla profesjonalist??w jak i amator??w. Wszystkie nasze produkty stworzone zosta??y z my??l? o mi??o??nikach bia??ego szale??stwa. Ka??dy kto uwielbia zimow? aur? powinien posiada? w swojej kolekcji sprz?t skating tego rodzaju, bowiem ka??de wyj??cie ze znajomymi na lodowisko daje wiele frajdy i zabawy. Wejd?? i w?????? do koszyka to czego potrzebujesz.

Kategorie:

Sport i Rekreacja : Sprz?t sportowy
Firmy i Us??ugi : Handel
Internet i Komputery : Sklepy internetowe

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

Noclegi nad morzem

Noclegi nad morzem

opinie

ocena

Korzystaj?c z Internetu w poszukiwaniu noclegu na wczasy b?d?? wypad na weekend warto zwr??ci? uwag? na serwis czasurlopu24.pl. Jest to strona w ca??o??ci po??wiecona tematowi takiemu jak baza noclegowa z ca??ego kraju oraz za granicy. ?atwa oraz czytelna grafika strony daje mo??liwo??ci korzystania z serwisu nawet mniej do??wiadczonym internaut?. Oferty pouk??adane s? w kolejno??ci co daje wsp??lna idealna ca??o???. Wyczerpuj?ce opisy, dodatkowe informacje, kontakt oraz aktualne zdj?cia obiekt??w daj? nam ca??kowity oraz autentyczny obraz wybranego miejsca i pozwalaj? znale??? tanie noclegi.

Kategorie:

Sport i Rekreacja : Noclegi
Sport i Rekreacja : Hotele
Sport i Rekreacja : Apartamenty

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 2 Ocena: 4.00 Głosów: 1

 

Agrojura - Jurajski Serwis Turystyczny

Agrojura - Jurajski Serwis Turystyczny

opinie

ocena

Przewodnik po jurajskiej agroturystyce agrojura.pl ?? internetowy serwis informacyjny o atrakcjach w gminach jurajskich. Strona o zamkach na Jurze i pozosta??ych atrakcjach. Galeria zdj?? z ciekawych miejsc na szlaku ?Orlich Gniazd?.
Agrojura.pl ?? jurajski internetowy portal agroturystyczny. Serwis promuje gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i hotele. Portal stanowi ??r??d??o informacji o bazie noclegowej oraz o atrakcjach turystycznych Jury Krakowsko-Cz?stochowskiej.

Kategorie:

Sport i Rekreacja : Agroturystyka

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

depilacja woskiem krak??w

depilacja woskiem krak??w

opinie

ocena

Szukasz najlepszego gabinetu kt??ry oferuj? zabiegi depilacji woskiem w Krakowie? Gabinet Dream-Factory na ul. Micha??owskiego 4 czeka w??asnie na Ciebie.Posiadaj? oni szeroki zakres us??ug kosmetycznych od depilacji, makija??u, mikrodermabrazji, manicure hybrydowego czy przed??u??ania rz?s.Szeroko wykwalifikowani pracownicy oraz specjalistyczny sprz?t sprawia ze Twoje problemy znikn? w mgnieniu oka.Gabinet cieszy si? bardzo dobr? opinia w??r??d mieszka??c??w Krakowa jak i okolic.Serdecznie Zapraszamy.

Kategorie:

Zdrowie i Uroda : Uroda
Zdrowie i Uroda : Kobiety
Zdrowie i Uroda : Salony kosmetyczne

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0

 

Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz

Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz

opinie

ocena

Stres sta?? si? obecnie nieod???cznym elementem ??ycia wi?kszo??ci z nas. Nara??eni na niego zar??wno w pracy jak i w domu, coraz gorzej cz???ciej cierpimy na zaburzenia snu, nerwice i inne jego nast?pstwa. Jednak istnieje spos??b, aby nauczy? si? skutecznie walczy? ze stresem. Jest to trening EEG Biofeedback, kt??ry polega na uczeniu m??zgu lepszego reagowania w sytuacjach wywo??uj?cych stres. Jest to metoda znana i stosowana na ca??ym ??wiecie przy leczeniu objaw??w wypalenia zawodowego, zaburze?? snu czy depresji. We Wroc??awiu treningiem EEG Biofeedback zajmuje si? neurolog Katarzyna Koncewicz, kt??ra przyjmuje w swoim gabinecie neurologicznym, kt??ry mie??ci si? przy ulicy Pilnikarskiej 15B. Zapraszamy!

Kategorie:

Zdrowie i Uroda : Medycyna
Zdrowie i Uroda : Lekarze
Strony Regionalne : Dolno??l?skie

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 5 Ocena: 4.50 Głosów: 2

 

Blog o urodzie

Blog o urodzie

opinie

ocena

Przedstawiamy profesjonalny i systematycznie aktualizowany blog po??wi?cony tematyce zdrowia. Zosta?? stworzony z my??l? o tych, kt??rym nie jest oboj?tny spos??b od??ywiania, profilaktycznych bada?? i dbania o siebie w szerokim tego s??owa znaczeniu. Blog ca??y czas si? zmienia, tote?? zach?camy do ci?g??ego przegl?dania, czytania i komentowania. Jeste??my otwarci na Pa??stwa propozycje zagadnie??, temat??w, problem??w. Zach?camy wszystkich, tak??e tych, kt??rzy dopiero zmieniaj? sw??j styl ??ycia na zdrowszy!

Kategorie:

Zdrowie i Uroda : Uroda
Zdrowie i Uroda : Kosmetyki
Zdrowie i Uroda : Kobiety

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 1