freebie.pl

Znajdujesz się w : Najlepsze wpisy

Najlepiej oceniane wpisy

Kategoria: Biznes i Ekonomia

EKONOMIST Sp. z o.o. S.k.

EKONOMIST Sp. z o.o. S.k.

opinie

ocena

Sp????ka Ekonomist zosta??a za??o??ona w 1991 roku oferuj?c us??ugi kompleksowej obs??ugi ksi?gowo - podatkowej firm.
Od innych biur rachunkowych odr????nia nas to, ??e zakres oferowanych przez nas us??ug znacznie si? od nich wyr????nia ?? opr??cz wykonywania typowych us??ug ksi?gowych jeste??my dla naszych klient??w rzetelnym partnerem w biznesie, kt??ry pomaga rozwi?za? problemy finansowe oraz wspiera w rozwoju firmy. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres us??ug z dziedziny przeprowadzania audyt??w ?? sprawozda?? finansowych, bada?? bilansu, itp. Zapewniamy tak??e profesjonalne doradztwo finansowo ?? ksi?gowe oraz doradztwo podatkowe.
Pe??na oferta naszej firmy Ekonomist udost?pnia nasza strona internetowa, na kt??r? serdecznie zapraszamy.

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Biura rachunkowe
Biznes i Ekonomia : Doradztwo finansowe
Biznes i Ekonomia : Rachunkowo???

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

CV na zam??wienie

CV na zam??wienie

opinie

ocena

Profesjonalne pisanie CV na zam??wienie.
Poszukujesz profesjonalnie zreadagowane CV ?
Odwiedz na nasza stron? i zapoznaj si? z nasz? ofert?.
Realizujemy CV na polecenie po polsku oraz Curriculum Vitae po angielsku .
Bardzo dobre CV to pierwszy krok do oczekiwanej posady.
Dzi?ki bardzo dobremu Curriculum Vitae osi?gniesz zaproszenie na rozmow? kwalifikacyjn? a nast?pnie prac? kt??r? po???dasz.
Wi?c je??li Masz k??opoty z u??o??eniem ??yciorysu nawi??? kontak z CV365!

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Doradztwo

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Malowanie Warszawa

Malowanie Warszawa

opinie

ocena

Je??li musisz zmieni? wn?trze swojego mieszkania, sprawi? by by??o wspania??e jak kiedy??, by odzyska??o pi?kny blask wybierz nowoczesny remont. To fachowa ekipa pe??na fachowo??ci kt??ra w szybkim czasie zajmie si? Twoim domem.

W naszej grupie jest z nami glazurnik , gipsiarz, hydraulik, parkieciarz. Wykonujemy remonty od A do Z. Wykonujemy g??adzie gipsowe, zabudowy karton gips, uk??adamy panele, wykonujemy malowanie. Zapewniamy gratisow? wycen?, zapewniamy transport materia????w ze sklepu wprost do Twojego mieszkania. Z nami odmienisz wn?trze mieszkania ju?? teraz. Ju?? teraz wiesz kto wykona remont mieszkania.

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Budownictwo
Strony Regionalne : Mazowieckie
Dom i Ogr??d : Remonty

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 17 Ocena: 3.00 Głosów: 2

 

Ogrodzenia Sosnowiec

Ogrodzenia Sosnowiec

opinie

ocena

Profil firmy obejmuje szroki asortyment ogrodzen r????nego typu od prostych ogrodze?? panelowych poprzez ogrodzenia stalowe do kutych w???cznie. Ka??dy dost?pny kolor RAL wraz z nietypowymi rodzajami lakier??w proszkowych takich jak m??otkowy b?d?? ca??kowicie matowy. Do obs??ugi ogrodze?? proponujemy tak??e automatyk? bramow? renomowanych firm takich jak Life, Beninca, Nice, kt??re pozwalaj? uruchomi? w spos??b automatyczny ka??dy zamontowany rodzaj bramy. Nasze us??ugi zaczynami od rozmowy i wst?pnej wyceny po kt??rej nast?puje dok??adny pomiar wraz z wycen? ostateczn?. Mo??liwy jest monta?? zakupionych produkt??w oraz ich p????niejsze serwisowanie.

Kategorie:

Biznes i Ekonomia : Budownictwo
Dom i Ogr??d : Bramy i ogrodzenia
Firmy i Us??ugi : Automatyka

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 2 Ocena: 1.00 Głosów: 1

 

Kategoria: Dom i Ogr??d

Remont mieszkania w Gda??sku

Remont mieszkania w Gda??sku

opinie

ocena

Nasza firma remontowa oferuje Pa??stwu us??ugi wyko??czeniowe na terenie tr??jmiasta i okolic. Oferujemy takie us??ugi jak: prace elektryczne, szpachlowaniremontgdansk@gmail.com, posadzki, murowanie, obsadzanie drzwi, wszelkie prace rozbi??rkowe oraz inne. Strategiczn? kwesti? jest dla nas wykonywanie dla Pa??stwa us??ug remontowych na wysokim poziomie. Zdj?cia z naszych realizacji mo??ecie Pa??stwo znale??? na naszej galerii zdj?? m.in. remont mieszkania w Gdyni. Nasze prace s? ka??dorazowo wykonywane fachowo. Referencje ekipy remontowej s? kluczowym elementem przy wybieraniu firmy. Nasze wieloletnie do??wiadczenie przek??adamy na jako??? wykonanych us??ug.

Kategorie:

Dom i Ogr??d : Remonty

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 7 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

Kategoria: Edukacja i Nauka

szkolenie bhp

szkolenie bhp

opinie

ocena

Serwis po??wi?cony BHP kt??re jest bardzo wa??ny dla ka??dej od ma??ej do wielkiej firm. Ka??dy pracodawca ma obowi?zek zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. Poprzez zmiany organizacyjne d???y si? ci?gle do stworzenia bezpiecznego ??rodowiska pracy. Szkolenia r??wnie?? wp??ywaj? na bezpiecze??stwo temu ustawodawca ka??e szkoli? poprzez szkolenia wst?pne dla nowych pracownik??w i szkolenia okresowe bhp kt??re utrwala wiedz? z zakresu bezpiecze??stwa. Szkolenia instrukta??owe musi si? odby? w miejscu pracy przed rozpocz?ciem pracy. Szkolenia okresowe mo??na odby? nie tylko firmie ale i poza firm? a tak ??e na odleg??o???. Mo??na przez poczt? tradycyjn? jak i elektroniczn?. Najlepsza jest platforma e-learningowa na kt??rej mo??na ciekawie przedstawi? problem przez multimedialne efekty. Szkolenie online jest ta??sze i bardzo elastyczne gdy?? pracownik wykonuje szkolenie w czasie gdy ma czas. Szkolenie zostaje potwierdzone certyfikatem.

Kategorie:

Edukacja i Nauka : Szkolenia
Edukacja i Nauka : Serwisy edukacyjne
Biznes i Ekonomia : Ebiznes

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 23 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Warto??ciowe szkolenia dla Firm

Warto??ciowe szkolenia dla Firm

opinie

ocena

SuccessStory to profesjonalne i indywidualnie przygotowywane szkolenia dla przedsi?biorstw. Dzi?ki nim wszyscy uczestnicy staj? si? znacznie bardziej efektywni, a kierownicy kszta??tuj? i rozwijaj? zdolno??ci przyw??dcze. Zajmujemy si? zarz?dzaniem projektami, organizujemy szkolenia mened??erskie, zapewniamy coaching i doradztwo. Sprawd?? sam jak nasze treningi z technik sprzeda??y i motywowania podw??adnych pomagaj? w osi?ganiu wymiernych rezultat??w najwi?kszym rodzimym korporacjom od kilkunastu lat! Zacznij sukcesy z Success Story ju?? dzi??!

Kategorie:

Edukacja i Nauka : Kursy i szkolenia
Edukacja i Nauka : Szkolenia

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 11 Ocena: 3.67 Głosów: 3

 

Kategoria: Firmy i Us??ugi

Przeprowadzki Gdynia

Przeprowadzki Gdynia

opinie

ocena

Posiadaj?c szerokie zaplecze meblowoz??w ci???arowych z kubatur? skrzyni ??adunkowej do trzydziestu siedmiu m sze??ciennych jeste??my w stanie wykonywa? po kilka przeprowadzek dziennie . W naszej nowej lokacji jak? jest oddzia?? Przeprowadzki Rumia realizujemy kilka relokacji tygodniowo gdy?? w przypadku do Gdyni jest to o sporo mniejsze miasto lecz jest z przysz??o??ci? oraz bardzo rozwojowe . Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi us??ugami transportu.

Kategorie:

Firmy i Us??ugi : przeprowadzki
Firmy i Us??ugi : Transport
Firmy i Us??ugi : Us??ugi

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 5

 

PizzeriaViola

PizzeriaViola

opinie

ocena

Jest wiele ciekawych lokali gastronomicznych w Cz?stochowie. Jednak nasz ma to co?? co pozwoli tobie i twoim znajomym przypa??? sobie do gustu. Oferujemy niepowtarzalny klimat, bardzo dobre jedzenie, piwa i alkohole. W naszym lokalu mo??esz zorganizowa? imprez? wg. zapotrzebowania: chrzciny, komunie, jubileusz, imprez? firmow? lub zwyczajnie spotka? si? na randce lub ze znajomymi. Nasza pizzeria dostarcza zam??wienia na wynos, za darmo do pi?ciu kilometr??w od naszej siedziby.

Kategorie:

Firmy i Us??ugi : Gastronomia
Hobby i Rozrywka : Kulinaria

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Kategoria: Hobby i Rozrywka

Profesjonalny astrolog Katarzyna Po??udniak

Profesjonalny astrolog Katarzyna Po??udniak

opinie

ocena

Katarzyna Po??udniak to ceniony astrolog, kt??ry zajmuje si? uk??adaniem horoskopu od ponad pi?tnastu lat. Przez ca??y ten czas mia??a przyjemno??? wsp????pracowa? z wieloma znanymi i popularnymi czasopismami. Zdobyte przez ten czas do??wiadczenie pozwala dok??adniej pozna? przysz??o??? i przygotowa? si? na nadchodz?ce zmiany. W ofercie znajduje si? r??wnie?? uk??adanie kart tarota, horoskop urodzeniowy, prognostyczny, partnerski czy biznesowy. Katarzyna Po??udniak zaprasza na spotkanie, podczas kt??rego zostanie om??wiony horoskop indywidualny oraz przedstawione odpowiedzi na pytania dotycz?ce najbli??szej przysz??o??ci. Zaufaj profesjonalistce, um??w si? na spotkanie z utalentowanym astrologiem. Katarzyna Po??udniak Zaprasza!

Kategorie:

Hobby i Rozrywka : Ezoteryka

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 17 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

W?dkarskie forum dyskusyjne Orybach

W?dkarskie forum dyskusyjne Orybach

opinie

ocena

Orybach (dawniej wedkowanie) jest obecnie jednym z najwi?kszych for??w dyskusyjnych w Polsce, kt??re traktuj? o w?dkowaniu. Poruszamy wszelkie aspekty zwi?zane w w?dkarstwem. Poza sam? dyskusj? (b?d?c? przecie?? kwintesencj? ka??dego forum) mamy okazj? wstawia? swoje zdj?cia, kt??ra s? p????niej komentowane i oceniane przez innych u??ytkownik??w. Forum posiada tak??e bogaty album film??w (z podzia??em na kategorie) i baz? ??owisk w?dkarskich (podzielonych na wojew??dztwa). Forum prowadzone jest przez do??wiadczon? grupe w?dkarzy, dzi?ki czemu moderacja jest fachowa, oraz restrykcyjna.

Kategorie:

Hobby i Rozrywka : Hobby
Internet i Komputery : Fora dyskusyjne
Sport i Rekreacja : Aktywny wypoczynek

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 2

 

Kategoria: Internet i Komputery

Pozycjonowanie stron internetowych

Pozycjonowanie stron internetowych

opinie

ocena

Pozycjonowanie stron w Google zdobywa coraz wi?ksz? popularno???. Nie warto jednak tego robi? na w??asn? r?k?, je??eli nie ma si? o tym poj?cia. Niew??a??ciwe pozycjonowanie mo??e bowiem doprowadzi? do nieprzyjemnych spadk??w pozycji, a nawet na??o??enia kar przez Google.

Decyduj?c si? na pomoc specjalist??w, warto wzi?? pod uwag? agencj? TopMaker.pl. Doskona??y kontakt z klientem i wsp??lnie opracowana strategia SEO pomaga unikn?? niepotrzebnych problem??w i konsekwentnie d???y? do celu, jakim jest zwi?kszenie zysk??w z pozycjonowanej strony.

Kategorie:

Internet i Komputery : Pozycjonowanie
Firmy i Us??ugi : Agencje interaktywne
Internet i Komputery : Tworzenie stron

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 14 Ocena: 5.00 Głosów: 3

 

WPdesk.pl - wtyczki do WooCommerce

WPdesk.pl - wtyczki do WooCommerce

opinie

ocena

Wraz z rozwojem internetu w Polsce zwi?ksza si? zapotrzebowanie na sklepy internetowe. Jednym z najprostszych rozwi?za?? w przypadku ch?ci posiadania w??asnego sklepu internetowego jest zrobienie go na WordPressie a konkretnie na wtyczce WooCommerce, kt??ra s??u??y do zamiany tego CMSa w pe??nosprawny sklep. Nasza witryna - WPdesk - jest miejscem gdzie znajdziesz du??o interesuj?cych dodatk??w do tej popularnej wtyczki. Nasz zesp???? udost?pnia du??o rozwi?za?? do WooCommerce, mi?dzy innymi wtyczki integruj?ce WooCommerce z systemami p??atno??ci, takimi jak Payu czy Transferuj.pl.

Kategorie:

Internet i Komputery : Oprogramowanie

Dodano: wrz 23, 2013 Wejść: 20 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Sklep internetowy Wicherok.com sprzeda?? multikod??w

Sklep internetowy Wicherok.com sprzeda?? multikod??w

opinie

ocena

Sklep internetowy Wicherok oferuje wszystkim osobom zainteresowanym reklam? w katalogach stron, mo??liwo??? zakupu multikodu do katalog??w grupy Wicherok. Aktualnie nasza grupa posiada 7 aktywnych katalog??w stron opartych na mocno zmodyfikowanym skrypcie katalog??w PKSI. W planach mamy stworzenie dodatkowo kilku grup katalog??w tematycznych z dziedziny turystyki, informatyki, budownictwa, motoryzacji oraz kilku innych nisz rynkowych. Ka??dy nasz katalog stron wyr????nia to i?? posiada w??asn? unikaln? sk??rk? i k??adziemy maksymalny nacisk na unikalno??? poszczeg??lnych element??w co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie wa??ne.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalog stron
Sklepy Online
Internet i Komputery : Pozycjonowanie

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

Oferta pozycjonowania stron firmy liderseo

Oferta pozycjonowania stron firmy liderseo

opinie

ocena

Firma liderseo oferuje ju?? od 3 lat us??ugi reklamowania firm w internecie poprzez pozycjonowanie ich na popularne frazy w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych jakimi s? Google i Bing. Opr??cz pozycjonowania stron w Google oraz Bingu firma nasza oferuje kompleksowe us??ugi polegaj?ce na obs??udze stron internetowych naszych klient??w zaczynaj?c na rejestracji domeny i zapewnieniu ,a hostingu ko??cz?c na wdro??eniu projektu gotowej strony i rozreklamowania jej w sieci.

Kategorie:

Internet i Komputery : Pozycjonowanie

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Regionalny zbi??r firm i instytucji

Regionalny zbi??r firm i instytucji

opinie

ocena

Nasz uporz?dkowany lokalny zbi??r stron firm, instytucji oraz prywatnych, zaprasza do zg??aszania nowych wpis??w. Nasz zbi??r istnieje nieprzerwanie od ponad 8 lat i posiada sta??y stabilny od 5 lat page rank nadany mu przez wuja Google. Tak wi?c nie zwlekaj i dodawaj wpisy zanim, wprowadzimy op??aty za moderacj?. Pami?ta? r??wnie?? nale??y i?? nasz zbi??r wymaga dodawania stron wy???cznie z unikalnym opisem tre??ci i jest to przez nas bardzo surowo egzekwowany wym??g.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalogi tematyczne
Internet i Komputery : Katalogi firm
Internet i Komputery : Katalog stron

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

Nt2

Nt2

opinie

ocena

Dodaj wpis firmy lub strony do katalogu stron Nt2. Katalog jest darmowy i moderowany. Przyjmowane s? tylko unikalne wpisy. Mo??na do niego dodawa? zar??wno strony jak i podstrony. Nie u??ywajcie samych s????w kluczowych jako anchor tekst??w do opisywania link??w (dopuszczam Brand, Brand+s??owo kluczowe, brak anchoru). Minimalna d??ugo??? wpisu to 300 znak??w. Nie wolno wstawia? link??w do tekstu wpisu. W tytule wpisu mo??na wpisa? jaki?? sensowny tytu?? do pi??dziesi?ciu znak??w.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalog stron
Internet i Komputery : Katalogi tematyczne
Internet i Komputery : Katalogi firm

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 8 Ocena: 4.17 Głosów: 6

 

Artkatalog.pl - katalog sztuki

Artkatalog.pl - katalog sztuki

opinie

ocena

Prawie ka??dy ze spis??w witryn ma za zadanie podwy??szy? notowanie wizyt??wki www. Katalog??w og??lno tematycznych w zakamarkach internetu mo??na znale??? dziesi?tki milion??w. Jednak, najprawdopodobniej najwi?ksze znaczenie posiadaj? spisy tematyczne. Spisy tematyczne s? np. z obszaru firmy, hobby, motoryzacji i wielu wielu innych. Istnieje r??wnie?? spis stron artystycznych. Ka??dy artysta mo??e dorzuci? tutaj w??asn? stron? internetow? i napawa? si? nieustannie wzrastaj?cymi notowaniami swojej strony.

Kategorie:

Internet i Komputery : Katalogi tematyczne
Internet i Komputery : Katalog stron
Kultura i Sztuka : Sztuki plastyczne

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 0 Ocena: 3.00 Głosów: 2

 

Kategoria: Prawo i Spo??ecze??stwo

Zaproszenia ??lubne i r?kodzie??o Dolina Marze??

Zaproszenia ??lubne i r?kodzie??o Dolina Marze??

opinie

ocena

Sklep Dolina Marze?? oferuje nietuzinkow?, r?cznie robion? ??lubn? galanteri? papiernicz?. Dok??adamy stara?? by nasze zaproszenia, winietki weselne i zawieszki na butelki spe??nia??y oczekiwania naszych klient??w. Polecamy tak??e r?cznie wykonywan? ??lubn? bi??uteri?. Nasi klienci mog? tak??e zam??wi? podzi?kowania dla rodzic??w oraz ksi?gi go??ci jak r??wnie?? inne przedmioty tj. szkatu??ki, kartki okoliczno??ciowe, zegary i podk??adki pod kubki, etui na okulary, portrety ze zdj??.

Kategorie:

Prawo i Spo??ecze??stwo : ?lub i Wesele

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???

Luzino Stowarzyszenie Samorz?dno???

opinie

ocena

luzino, pierwszy niezale??ny portal internetowy w gminie luzino,strona stowarzyszenia samorz?dno???.nasze wnioski,pomys??y,artyku??y,luzino
Jeste??my polsk? organizacj? pozarz?dow?, nie nastawion? na zysk. Dzia??amy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczno??ci r????norodnych form dzia??ania spo??ecznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat). W tym celu postanowili??my skorzysta? z przys??uguj?cych nam praw i w maju 2005 r. powo??ali??my do ??ycia Stowarzyszenie. Chcemy aby Stowarzyszenie przekszta??ci??o si? w szeroki ruch spo??eczny skupiaj?cy w swoich szeregach mieszka??c??w Gminy Luzino czuj?cych potrzeb? zmian w szeroko rozumianym rozwoju naszej Ma??ej Ojczyzny. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia oraz potrzebuj?cych z naszej strony wsparcia prosimy o kontakt : e-mail: stowarzyszenieluzino@wp.pl
Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju spo??ecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczeg??lno??ci w ??rodowisku lokalnym i regionalnym.

2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorz?dno??ci w??r??d spo??ecze??stwa.

3. Dzia??anie na rzecz zwi?kszenia udzia??u spo??eczno??ci lokalnej w ??yciu publicznym.

4. Troska o uczciwo??? w ??yciu publicznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotka??, prelekcji, wystaw, koncert??w oraz innych imprez.

2. Prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej w formie niedochodowej.

3. Wsp????prac? z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach dzia??ania.

4. Wyst?powanie z wnioskami i opiniami do w??a??ciwych organ??w administracji pa??stwowej i samorz?dowej.

5. Mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na w??adze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem dzia??ania Stowarzyszenia.

6. Udzielanie cz??onkom i mieszka??com porad,wsparcia i pomocy.

Kategorie:

Prawo i Spo??ecze??stwo : Organizacje

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 28 Ocena: 4.50 Głosów: 2

 

Kategoria: Sklepy Online

Damska bielizna nocna

Damska bielizna nocna

opinie

ocena

W sieci znale??? mo??na wiele r????nych sklep??w z bielizn? damsk?. Wi?kszo??? z nich nie oferuje jednak nic specjalnego. Wszystkie sklepy maj? bowiem te same artyku??y, tych samych producent??w. Studio Eva to wyj?tkowy sklep internetowy stworzony przy zak??adzie krawieckim o tej samej nazwie. Dzi?ki temu w ofercie sklepu znale??? mo??na tylko wyj?tkow? bielizn?, zaprojektowan? i wykonan? przez niezwykle uzdolnion? projektantk? - Ew? Jaroszewicz. Dzi?ki indywidualnym projektom oraz szczeg??lnej staranno??ci, oferowana bielizna nocna prezentuje najwy??sz? jako???, styl i oryginalny fason.

Kategorie:

Sklepy Online : Bielizna
Firmy i Us??ugi : Odzie??
Sklepy Online : Odzie?? i obuwie

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 11 Ocena: 5.00 Głosów: 2

 

Kategoria: Sport i Rekreacja

Portal Informacyjny o Lotnisku Modlin

Portal Informacyjny o Lotnisku Modlin

opinie

ocena

Portal iNFO Lotnisko Modlin to nowoczsny portal informacyjny skierowany do podr????nych odprawiaj?cych si? na Lotnisku w Modlinie. Serwis zawiera porady oraz najwa??niejsze informacje dotycz?ce odprawy oraz niezb?dnych procedur zwi?zanych z prawid??owym poruszaniem si? po terminalu. Znajdziemy tam r??wnie?? wiadomo??ci o aktualnej sytuacji pogodowej, o statusach lot??w czy wa??nych komunikat??w od przewo??nik??w. Dodatkowo portal iNFO Lotnisko Modlin skupia ofert? prywatnych parking??w, hoteli i restauracji zlokalizowanych w najbli??szej odleg??o??ci. iNFO Lotnisko Modlin to ca??kiem niez??e kompedium wiedzy, z kt??ry powinien si? zapozna? ka??dy odwiedzaj?cy te podwarszawskie lotnisko.

Kategorie:

Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja : Bilety lotnicze
Sport i Rekreacja : Portale turystyczne

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Bezpieczny parking przy Lotnisku Modlin

Bezpieczny parking przy Lotnisku Modlin

opinie

ocena

Park&Fly to bezpieczny parking zlokalizowany zaledwie pi?c kilometr??w od Lotniska Modlin. To nowoczesny parking, kt??ry pomie??ci do trzydziestu aut osobowych. Plac parkingu jest ogrodzony oraz utwardzony. O bezpiecze??stwo zaparkowanych pojazd??w dba zaawansowany system monitoringu po???czony z grup? interwencyjn?. Park&Fly swoim klientom gwarantuje darmowy transfer na lotnisko. A to wszystko w atrakcyjnych cenach, tydzie?? parkingu samochodu osobowego to jedynie 65z??. Propozycja parkingu Park&Fly to jedna z lepszych ofert w okolicy i w??r??d konkurencji. Zam??w miejsce ju?? dzi??!

Kategorie:

Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja : Bilety lotnicze
Sport i Rekreacja : Portale turystyczne

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

relaXmarket - Podr????uj z rabatem.

relaXmarket - Podr????uj z rabatem.

opinie

ocena

Portal turystyczny Relaxmarket i jednocze??nie sklep internetowy z atrakcyjnymi zni??kami. Zajmujemy si? promocj? turystyki na S??owacji, w Polsce oraz W?grzech. Z naszymi kuponami rabatowymi otrzymasz rabat do wybranych o??rodk??w rekreacyjnych. G????wnie skupiamy si? i promujemy baseny termalne, aquaparki, uzdrowiska oraz hotele wellness & spa. Zapraszamy do zapoznania si? z aktualn? ofert? i oszcz?dzaj z nami. Mo??esz uzyska? zni??k? a?? do 50% na bilety wst?pu lub zakwaterowanie.

Kategorie:

Sport i Rekreacja : Portale turystyczne
Firmy i Us??ugi : Turystyka i Rekreacja
Internet i Komputery : Sklepy internetowe

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Noclegi nad morzem

Noclegi nad morzem

opinie

ocena

Korzystaj?c z Internetu w poszukiwaniu noclegu na wczasy b?d?? wypad na weekend warto zwr??ci? uwag? na serwis czasurlopu24.pl. Jest to strona w ca??o??ci po??wiecona tematowi takiemu jak baza noclegowa z ca??ego kraju oraz za granicy. ?atwa oraz czytelna grafika strony daje mo??liwo??ci korzystania z serwisu nawet mniej do??wiadczonym internaut?. Oferty pouk??adane s? w kolejno??ci co daje wsp??lna idealna ca??o???. Wyczerpuj?ce opisy, dodatkowe informacje, kontakt oraz aktualne zdj?cia obiekt??w daj? nam ca??kowity oraz autentyczny obraz wybranego miejsca i pozwalaj? znale??? tanie noclegi.

Kategorie:

Sport i Rekreacja : Noclegi
Sport i Rekreacja : Hotele
Sport i Rekreacja : Apartamenty

Dodano: wrz 22, 2013 Wejść: 2 Ocena: 4.00 Głosów: 1

 

Kategoria: Zdrowie i Uroda

Blog o urodzie

Blog o urodzie

opinie

ocena

Przedstawiamy profesjonalny i systematycznie aktualizowany blog po??wi?cony tematyce zdrowia. Zosta?? stworzony z my??l? o tych, kt??rym nie jest oboj?tny spos??b od??ywiania, profilaktycznych bada?? i dbania o siebie w szerokim tego s??owa znaczeniu. Blog ca??y czas si? zmienia, tote?? zach?camy do ci?g??ego przegl?dania, czytania i komentowania. Jeste??my otwarci na Pa??stwa propozycje zagadnie??, temat??w, problem??w. Zach?camy wszystkich, tak??e tych, kt??rzy dopiero zmieniaj? sw??j styl ??ycia na zdrowszy!

Kategorie:

Zdrowie i Uroda : Uroda
Zdrowie i Uroda : Kosmetyki
Zdrowie i Uroda : Kobiety

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 1

 

Suplementy SOLGAR

Suplementy SOLGAR

opinie

ocena

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszej Firmy. Jeste??my autoryzowanym sprzedawc? Firy Solgar. Firma to jest producentem najbardziej przyswajalnych suplement??w diety, minera????w i witamin. W naszej ofercie znajduj? si? takie produkty jak: Advanced Multi-Billion Dphilus, All-In-One, Amino 75, Bcaa Plus, Beta 1,3 Glukany, Beta Karoten, Bioflawonoidy Cytrusowe Kompleks, B??onnik z ??usek babki p??esznik, B??onnik, Celadrin, Chlorella, chrom pikolinian, cynamon i kwas, cynk chelat, czosnek standaryzowany, Ester c +, formu??a vm-75, formu??a w??osy sk??ra paznokcie, gentle iron, Hca Naturalny Kwas Hydroksycytrynowy, Hy-Bio kompleks, Imbir lekarski, jelitowa flora bakteryjna, karnityna kompleks, krzem oceaniczny, Kwas foliowy, kwas hialuronowy, L-arginina 500 mg, L-glutamina 500mg, L-teanina 150 mg, Lecytyna 1360 mg, Lucerna 600 mg, Magnez Chelat, Male Multiple, Modulatory Homocysteiny, Naturalna witamina E, Nutri-Nano CoQ-10, Olejek z dzikiego oregano, Olej z siemienia lnianego, olejek czosnkowy, oliwka europejska wyci?g, omega 3-6-9, ostropest plamisty, pestki winogron ekstrakt, potas 99 mg, rutyna 500 mg, selen, skrzyp polny wiosenny, sole mineralne, wap?? magnez plus cynk, wap?? 500 mg, wap?? i magnez, wap?? magnez plus bor, witamina B kompleks, witamina c do ssania, witamina k2, witaminy i minera??y prenatalne, Zmaksymalizowany Kwas Kaprylowy, ??urawina wielkoowocowa.

Kategorie:

Zdrowie i Uroda : Suplementy diety
Zdrowie i Uroda : Medycyna naturalna
Internet i Komputery : Sklepy internetowe

Dodano: wrz 25, 2013 Wejść: 0 Ocena: 4.75 Głosów: 4

 

Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz

Neurolog Wroc??aw - Katarzyna Koncewicz

opinie

ocena

Stres sta?? si? obecnie nieod???cznym elementem ??ycia wi?kszo??ci z nas. Nara??eni na niego zar??wno w pracy jak i w domu, coraz gorzej cz???ciej cierpimy na zaburzenia snu, nerwice i inne jego nast?pstwa. Jednak istnieje spos??b, aby nauczy? si? skutecznie walczy? ze stresem. Jest to trening EEG Biofeedback, kt??ry polega na uczeniu m??zgu lepszego reagowania w sytuacjach wywo??uj?cych stres. Jest to metoda znana i stosowana na ca??ym ??wiecie przy leczeniu objaw??w wypalenia zawodowego, zaburze?? snu czy depresji. We Wroc??awiu treningiem EEG Biofeedback zajmuje si? neurolog Katarzyna Koncewicz, kt??ra przyjmuje w swoim gabinecie neurologicznym, kt??ry mie??ci si? przy ulicy Pilnikarskiej 15B. Zapraszamy!

Kategorie:

Zdrowie i Uroda : Medycyna
Zdrowie i Uroda : Lekarze
Strony Regionalne : Dolno??l?skie

Dodano: wrz 28, 2013 Wejść: 5 Ocena: 4.50 Głosów: 2